martes, 17 de marzo de 2009

PLA APS i Educació pel Desenvolupament

L’Educació pel desenvolupament és una educació per al canvi, per a la transformació de les actituds i dels comportaments dels nois i noies, que busca fomentar una visió crítica enfront dels desequilibris econòmics, socials i culturals entre les societats dels països rics i les dels països empobrits.

L'Educació pel desenvolupament està basada en un seguit de valors ètics: la solidaritat, el compartir, la participació, la justícia, la cooperació, el respecte a la identitat cultural… Les diverses experiències que es realitzen des de les institucions educatives són mostres de la tasca dels qui creuen que “un altre món és possible” i que és imperatiu transformar la realitat, tant als països del nord com als del sud2.

Des de l’Educació pel desenvolupament també podem tractar continguts de l'educació per a la pau: la de gènere, la de medi ambient, la intercultural…, ja que en molts casos és imprescindible tractar temes que potser són propis d’un tipus d’educació determinada i classificada en el seu moment dins d’una d’aquestes temàtiques que acabem d’anomenar, però que es fan necessàries si volem fomentar una educació íntegra i solidària.

OBJECTIUS del PLA

· Facilitar la comprensió de les relacions que hi ha entre la vida en els nostres contextos i la vida de les persones d’altres llocs del món.

· Aportar coneixements sobre els elements, els factors i els agents econòmics, socials i polítics que expliquen la dinàmica de la societat en què vivim i que provoquen l’existència de la pobresa, la marginació, la desigualtat i l'opressió que condicionen la vida de les persones.

· Desenvolupar competències entorn d’un sistema de principis ètics que generen actituds democràtiques, inclusives, respectuoses, responsables, participatives, actives i solidàries.

· Desenvolupar valors, actituds i habilitats que facin augmentar l’autoestima de les persones i que n'afavoreixin la capacitat de ser més responsables i conscients de les implicacions dels seus actes.

· Desenvolupar un pensament crític i resolutiu.

· Fomentar la participació en propostes de canvis per aconseguir un món més just en què els recursos, els béns i el poder estiguin distribuïts de manera més equitativa

· Dotar les persones de coneixements, de recursos i d'instruments que els permetin incidir en la construcció de la realitat.

· Afavorir el desenvolupament humà sostenible en tots els nivells que afecten les persones: individual, comunitari i internacional


QUÉ POT FER LA METODOLOGIA APS?

La metodologia d'APS aporta a l’Educació pel desenvolupament la possibilitat de la pràctica necessària per assolir un bon aprenentatge. Alguns conceptes com la solidaritat, la cooperació o la pau són difícilment assumibles si no van acompanyats d’una manera de ser i de fer conseqüents. No serveix de res tractar els conceptes a classe si després no s’apliquen a la pràctica diària. D’aquí la importància i la utilitat que pot tenir l’APS en l'aprenentatge d'aquests.

Treballar el tema de la cooperació pel desenvolupament i la solidaritat sota la perspectiva de l’APS és del tot coherent ja que és en si mateixa una metodologia solidària. Una de les seves principals finalitats és dur a terme un servei autèntic a la comunitat. Així doncs, fomenta l’aparició d’una societat més solidària.

L’APS planteja la necessitat de respondre a problemes que tenen el seu origen en les inquietuds dels participants. Intentar entendre per què hi ha països que es troben en la situació en què estan, buscar les causes, preguntar-se per les lleis internacionals o estatals que ajuden a perpetuar la seva situació… Tenir diferents fonts d’informació i contrastar-les fa que la societat es formi la seva pròpia opinió i, així, esdevé més crítica.

La implicació dels participants que exigeix l’APS per buscar solucions, proposar alternatives, pressionar els governs perquè les coses canviïn, mobilitzar-se en accions de protesta, manifestar l'opinió..., genera actituds que són necessàries per tenir una bona salut democràtica i formar una societat més participativa.

Conèixer altres cultures, altres punts de vista, altres maneres d’entendre la vida... L’APS permet posar en contacte les persones amb altres realitats diferents de les seves i amb diferents contextos. Això ajuda a ser més respectuosos amb els altres i amb els costums aliens alhora que incrementa el patrimoni cultural de l’individu. D'aquesta manera es pot aconseguir una societat més tolerant.

Tipus de projectes APS que es poden dur a terme

Les formes de treballar l’APS amb projectes de solidaritat i cooperació són diverses, com també ho són els centres, els participants i les seves circumstàncies i contextos particulars. Cal adequar els projectes i els serveis en funció de les necessitats reals d’actuacions i de les possibilitats concretes de dur-les a terme. En aquest sentit podríem establir cinc tipus de serveis vinculats amb l’educació per a la solidaritat i la cooperació.

· Projectes de senbilització
· Projectes d’incidència política
· Projectes de recollida de fons per a causes humanitàries
· Projectes d’intervenció directa amb organitzacions properes
· Projectes de resolució de problemes
Bibliografia:
Vanessa Quintana i Montse Riera. Aprenentatge Servei i Educació pel Desenvolupament. http://www.aprenentatgeservei.org/intra/aps/documents/Guia%20educacio%20pel%20desenvolupament%20REVISADA.pdf. [Consulta: 01 juliol 2008]

No hay comentarios: